Rezultati mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2011

Ljubljana, april 2013

Nacionalni izsledki rezultatov raziskave TIMSS 2011 kažejo, da se naravoslovno in matematično izobraževanje v osnovni šoli v Sloveniji še naprej izboljšuje. Slovenija se je prvič uvrstila med nadpovprečne države z matematičnimi in naravoslovnimi dosežki četrtošolcev in osmošolcev. Vsi trendi v dosežkih iz matematike in naravoslovja v obeh razredih so pozitivni. V raziskavi TIMSS 2011 smo med učenci četrtega in osmega razreda osnovne šole izmerili znanje matematike in naravoslovja. Med učenci, učitelji in ravnatelji šol, pa tudi starši četrtošolcev pa smo izmerili stališča do učenja teh predmetov, podporo učenju doma, v razredu in šoli ter v predšolski dobi.

 

O raziskavi: Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja – Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2011

V raziskavi je sodelovalo okoli 260 000 četrtošolcev in 240 000 osmošolcev iz 63 držav in 14 šolskih sistemov po svetu. Zbranih je več kot 600 podatkov o učenju za vsakega učenca. Izračunanih je bilo več kot 30 lestvic dosežkov in 20 lestvic kazalcev dejavnikov, ki se povezujejo z dosežki. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 4492 četrtošolcev iz 195 šol in njihovi starši, 243 razrednih učiteljic in učiteljev sodelujočih učenk in učencev, 4415 osmošolcev iz 187 šol, 523 učiteljic in učiteljev matematike, 900 učiteljic in učiteljev biologije, fizike, geografije in kemije sodelujočih učencev 8. razreda ter ravnatelji vseh sodelujočih šol. Raziskavo je na šolah pomagalo izpeljati 205 šolskih koordinatorjev in koordinatoric.

TIMSS 2011 (slovenska stran)

TIMSS 2011 (mednarodna stran)

TIMSS 2011 (blog)

Slovenija je v TIMSS 2011 dosegla 513 točk in 21. mesto med 50 državami [1] v matematiki pri četrtošolcih, 520 točk in 20. mesto med 50 državami v naravoslovju pri četrtošolcih, 505 točk in 13. mesto med 42 državami v matematiki pri osmošolcih ter visokih 543 točk in 6. mesto med 42 državami v naravoslovju pri osmošolcih. Pri naravoslovju in matematiki četrtošolcev je imelo 17 držav višji dosežek od Slovenije, pri naravoslovju osmošolcev je imelo 5 držav (Singapur, Tajvan, Južna Koreja, Japonska, Finska) višji dosežek od Slovenije in pri matematiki osmošolcev je imelo 8 držav (Južna Koreja, Singapur, Tajvan, Hong Kong, Japonska, Ruska federacija, Izrael, Finska) višji dosežek od Slovenije. Pred Slovenijo je bilo po dosežku iz biologije 5 držav (azijske države in Finska), po dosežku iz kemije sta bili boljši 2 državi (Singapur in Tajvan), po dosežku iz fizike je bilo višje 5 držav (azijske države in Ruska federacija), po dosežku iz ved o Zemlji pa le Finska. Trendi dosežkov so vsi pozitivni. Znanje se je od leta 2007 najbolj povečalo pri četrtošolcih na vseh področjih matematike in pri naravoslovju na področju žive narave, pri osmošolcih pa na matematičnem področju podatkov in verjetnosti ter v naravoslovju pri kemiji in vedah o Zemlji. Med osmošolci se je od leta 2007 povečalo znanje matematičnega sklepanja, pri naravoslovju pa pri poznavanju dejstev. V Sloveniji so se od leta 2007 povečalo znanje med vsemi četrtošolci, razen med najuspešnejšimi, pri naravoslovju v osmem razredu pa se je povečal delež učencev, ki dosegajo najvišje znanje. Razlike med šolami so večje, okoli 200 točk.

Raziskava je pokazala, da se z višjimi dosežki četrtošolcev po svetu in pri nas pozitivno povezujejo zgodnje matematične izkušnje in aktivnosti v vrtcu in s starši, večja podpora domačega okolja učencem pri učenju matematike in naravoslovja, ter večja učenčeva samozavest in naklonjenost do predmeta. Slovenski učenci so matematiki, fiziki in biologiji manj naklonjeni kot v večini drugih držav, samozavest učencev pa je nadpovprečno visoka. Večja naklonjenost in večja samozavest pozitivno vplivata na dosežke na vseh predmetnih področjih, razen v biologiji.

Rezultati so po dolgem času pozitivna novica za šolski sistem. Čeprav se je raziskava z objavo podatkovnih baz v januarju na mednarodni ravni zaključila, bomo na nacionalni ravni opravili še vrsto analiz, med drugim regijskih analiz in analiz dejavnikov, povezanih s poučevanjem. Februarja 2013 se je začel nov cikel raziskave TIMSS 2015, ki bo izmeril trende v znanju v četrtem in osmem razredu osnovne šole in v zadnjem letniku preduniverzitetnega programa srednje šole, ki je namenjen vzgoji bodočih naravoslovnih, tehniških in matematičnih strokovnjakov ter inženirjev. Področje STEM (science, technology, engineering and mathematics fields of study) postaja v svetu vse pomembnejši dejavnik razvoja držav.

Barbara Japelj Pavešić, Nacionalna koordinatorka TIMSS za Slovenijo

______________________

[1] V raziskavi sodelujejo tako države kot posamezni šolski sistemi, vendar v nadaljevanju v obeh primerih zaradi lažjega branja uporabljam le besedo država.

Komentar

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *