Poročilo o mednarodni delavnici Women’s Network, ECREA

Na Pedagoškem inštitutu se je 11. in 12. aprila 2017 odvijala mednarodna delavnica mreže Women’s Network, ki deluje v okviru organizacije ECREA (European Communication Research and Education Association). Udeleženke s Finske, iz Turčije in Slovenije so svoje srečanje osredinile okrog dveh točk programa: izvedbo posveta in dodelavo načrtov za sodelovanje v prihodnosti. Krovna tema posveta je bila komunikacija v razredu s posebnim ozirom na spol, migracije in interakcije (angl. naslov: “Communication in the Classroom: Gender, Migration and Interaction”). V tem okviru so udeleženke identificirale in tematizirale nekaj relevantnih vidikov komunikacije v razredu, ki v končni fazi tudi pomembno vplivajo na izid vzgojno-izobraževalnih procesov, saj denimo prozodične značilnosti posameznega učitelja oziroma učiteljice vplivajo na dojemanje informacij, ki so ustno posredovane. Preko koncepta prikritega kurikula so bili izpostavljeni ospoljeni vidiki komunikacije in spolno specifična interakcija z učenci oziroma učenkami pri organizaciji vsakdanjega življenja. V tem kontekstu je bil analizirana tudi možnost drugačno koncipirane enakosti med spoloma v izobraževanju, ki bi segala onstran meritokratskih načel in osredotočanja na dosežke. Pomemben vidik zastavljene problematike je bil izpostavljen v predstavitvi študije o komunikaciji med turškimi učitelji oziroma učiteljicami in sirskimi begunskimi otroki v razredu in zunaj njega.

Drugi del srečanje je bil namenjen dogovorom o organizaciji skupne sekcije na podobno temo na prihodnji konferenci ECREA 2018 (kot je že bilo storjeno leta 2012 in 2016) in o možnostih priprave skupne monografije v skladu z enim od glavnih ciljev Women’s Network, ki je razvoj interdisciplinarnega sodelovanja med znanstvenicami ter raziskovanja položaja žensk v raziskovanju v Evropi ob identifikaciji razlik, slabosti, prednosti ter dobrih in slabih praks.

Organizacijski odbor posveta so sestavljale: dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut, kot predsednica Women’s Network ECREA, ter podpredsednici dr. Teija Waaramaa, Faculty of Communication Sciences, University of Tampere, Tampere, Finska, in dr. Tülay Atay-Avşar, Mustafa Kemal University, Faculty of Communication, Antakya, Hatay, Turčija.

kolazdr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut

Metodološko srečanje: TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik

Pedagoški inštitut je februarja organiziral metodološko srečanje z naslovom TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik (program srečanja). Konec leta 2016 so bili namreč sproščeni mednarodni rezultati dveh mednarodnih raziskav, v katerih je sodelovala tudi Slovenija, in sicer IEA TIMSS ter OECD PISA. Prva se osredotoča na matematično in naravoslovno pismenost učencev 4. in 8. razreda ter dijake zaključnih gimnazijskih letnikov, druga pa na matematične, naravoslovne in bralne kompetence 15-letnikov. Obe raziskavi, poleg merjenja kognitivnih dosežkov učencev in dijakov, vključujeta tudi številne druge dejavnike in kontekste.

Na srečanju so bile predstavljene razlike med omenjenima raziskavama. V prvem delu so se prisotni in dva tuja predavatelja, dr. David Rutkowsky ter dr. Leslie Rutkowsky (oba z Univerze v Oslu) osredotočili na razlike med cilji teh dveh raziskav in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega sistema ali politik biti posebej pozorni. V metodološki predstavitvi so bili predstavljeni številni metodološki izzivi primerjalnih raziskav na velikih vzorcih ter, pri interpretaciji rezultatov ali uporabi le-teh v razvoju politik, pogosto napačno razumljena komponenta kavzalnosti. Srečanje pa je bilo zaključeno s predstavitvijo rezultatov nekaterih analiz TIMSS in PISA (motivacija, razlike med spoloma, trendi in ozadenjski dejavniki kognitivnih dosežkov).

 kolaz_metodolosko srecanje_2

 

Gradiva s simpozija Kdo (vse) misli »begunsko krizo«: doživljanja, imaginariji, refleksije

ZBORNIK SIMPOZIJA

POSNETKI PREDAVANJ SODELUJOČIH:

Doživljanje begunske krize skozi historično perspektivo: pregnanci, izgnanci in ekonomski migranti v ogledalu slovenskega kolektivnega spomina (posnetek)

dr. Mirjam Milharčič Hladnik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Kaj sploh lahko hoče begunec ali begunka? (posnetek)

dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut

Kako misliti izkušnje migrantov_k in beguncev_k? (posnetek)

dr. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mladoletni migranti brez spremstva v migracijskih in azilnih postopkih slovenskega sistema (posnetek)

dr. Blaž Lenarčič in dr. Mateja Sedmak, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Doživljanje otrok brez spremstva (posnetek)

mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

Življenje na meji (posnetek)

dr. Lana Zdravković, Mirovni inštitut

Skupno odpiranje Evrope (posnetek)

dr. Andrej Kurnik, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

O družbeni razliki (posnetek)

dr. Jelka Zorn, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

 

Izid jubilejne številke Šolskega polja

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Konec novembra je v ta namen izšla tudi jubilejna številka Šolskega polja, s katero se Pedagoški inštitut bliža koncu praznovanja visokega jubileja. Zadnja številka te znanstvene revije tako zajema pregled dela Pedagoškega inštituta po področjih raziskovanja, v katerem sodelavci Pedagoškega inštituta pišejo o svojem delu in iščejo povezave z delom svojih kolegov.

Konec novembra je izšla jubilejna številka Šolskega polja, znanstvene revije za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom, ki obeležuje 50. obletnico delovanja Pedagoškega inštituta, ki je kot najstarejša raziskovalna institucija v Sloveniji na področju izobraževanja v 50-ih letih svojega delovanja močno prispeval k razvoju znanosti na tem področju. Šolsko polje objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja.

Zadnja številka zajema znanstvene članke sodelavcev Pedagoškega inštituta , ki so pomembno vplivali na delovanje in prepoznavnost samega Inštituta v zadnjih letih. Darko Štrajn tako piše o edukaciji med utilitarnostjo in kritičnimi teorijami, kjer zapiše, da za profil edukacijskih ved niso določujoče samo »notranje znanstvene« determinante, ampak tudi razsežnosti, ki jih elaborira refleksivni pristop, ki se sprašuje o dispozitivu, v katerem potekajo pedagoški procesi in konstruiranje sistemov, ki te dejavnosti omogočajo. Število naslovov kritičnih publikacij kaže, da se kritike neoliberalizma in komplementarnih ideologij na področju edukacijskega raziskovanja krepijo.

Glavni urednik Šolskega polja, Marjan Šimenc o pričujoči številki šolskega polja pravi: »Sodelavci inštituta pišejo o svojem dosedanjem delu in iščejo povezave ter rdeče niti tako v njem kot z delom svojih kolegov ali pa predstavljajo svoja najnovejša raziskovanja, delo pa v obeh primerih vodi želja, da se iz različnih perspektiv oblikuje podoba, ki bi lahko bila slika skupnega dela na inštituciji, ki so ji posvetili svoje intelektualne energije«.

Okrogla miza z Andreasom Schleicherjem

Na Pedagoškem inštitutu je 25. maja potekala okrogla miza z naslovom »Na (OECD) podatkih temelječe izobraževanje: med učinkovitostjo in pravičnostjo (slovenskih) izobraževalnih politik in praks«, na kateri sta sodelovala Andreas Schleicher, direktor za izobraževanje in usposabljanje ter posebni svetovalec generalnega sekretarja OECD, in Iztok Jarc, veleposlanik in stalni predstavnik Republike Slovenije pri OECD. Okroglo mizo, ki jo je Pedagoški inštitut organiziral skupaj z društvom SLODRE, pa je vodila Mojca Štraus, vodja mednarodne raziskave PISA v Sloveniji. Okrogla miza je potekala v okviru praznovanja 50. obletnice Pedagoškega inštituta pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Pred približno dvajsetimi udeleženci okrogle mize je Andreas Schleicher v svojem predavanju najprej spregovoril o tem, kako so dosežki povezani z nacionalnim kurikulom in šolskim sistemom, kako so oblikovana vprašanja v mednarodni raziskavi PISA, da so univerzalno razumljiva ne glede na državo oziroma kulturo ter o pravičnosti ter učinkovitosti v izobraževanju. Izpostavil je, da količina denarnih sredstev investiranih v izobraževanje pojasni le 15 % variance dosežkov. Boljši prediktor za dosežke učencev je, na katero področje se ta denarna sredstva investirajo (npr. v velikost razredov, plače učiteljev, čas, ko učitelj poučuje, čas, ko so otroci v šoli itd.). Poudaril je tudi, da morajo biti politični odločevalci na področju izobraževanja vedno zelo previdni pri prevzemanju dobrih praks iz tujine na podlagi rezultatov mednarodnih raziskav. Vedno je potrebno rešitve prilagoditi nacionalnemu kontekstu in ne le kopirati določenih rešitev, saj bi se to lahko izkazalo kot zelo neuspešno.

Po uvodnem predavanju Andreasa Schleicherja je stalni predstavnik Slovenije pri OECD, Iztok Jarc, nato še na kratko predstavil delovanje OECD. Poudaril je, da je OECD svetovalno telo za vlade na področju rasti, razvoja in blagostanja in da se financira s članarinami in s prostovoljnimi prispevki predvsem s strani Evropske komisije.

Po predavanjih obeh gostov se je odprla živahna debata, s katero smo zelo uspešno okroglo mizo tudi zaključili.

PPT predstavitev A. Schleicher-ja si lahko ogledate tukaj.

IMG_20150525_180659Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut

Izobraževanje in prehod v odraslost v vizijah prihodnosti mladih v Srbiji in Sloveniji

Obisk raziskovalk iz Instituta za pedagoška istraživanja v Beogradu na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani

Od novembra 2014 do decembra 2015 na Pedagoškem inštitutu poteka raziskava Izobraževanje in prehod v odraslost v vizijah prihodnosti mladih v Srbiji in Sloveniji, ki ga izvajamo skupaj z Institutom za pedagoška istraživanja Beograd. Bilateralni projekt preučuje vizije prihodnosti mladih v Sloveniji in Srbiji, s posebnim poudarkom na pomenu in vlogi izobraževanja v teh predstavah, kot tudi na kompetencah, ki jih mladi zaznavajo kot potrebne za realizacijo svojih vizij prihodnosti. Posebna pozornost je namenjena analizi konteksta podobnosti in različnosti političnih, družbenozgodovinskih, socialnih in kulturnih pogojev obeh okolij. Raziskava je še posebej osredotočena na zaznavanje izobraževanja in vrednosti, ki jo mladi pripisujejo znanju, njihovemu pridobivanju kompetenc, kakor tudi vpliva le teh na zastavljanje ciljev v odraslosti in poklicnih oziroma kariernih odločitev.

Tako je bilo v okviru projekta od srede, 20. maja, do petka, 22. maja 2015, na Pedagoškem inštitutu organizirano srečanje z raziskovalkami iz Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Na delovnem srečanju raziskovalne skupine smo skupaj pregledale rezultate pilotne študije v Srbiji in v Sloveniji, za katero smo zbirale podatke po srednjih šolah v aprilu 2015. Temu je sledilo načrtovanje sprememb instrumentarija in načrtovanje glavne študije za jesen 2015 (vzorčenje, priprava instrumentov). Srečanje smo sklenili z okroglo mizo in diskusijo na Pedagoškem inštitutu na temo: »Kontekst odraščanja sodobnih generacij mladih v Sloveniji in Srbiji«.

slika_Beograd_bilaterala_AlenkaSabina Autor, Pedagoški inštitut

Podaljšan je rok za prijavo prispevka na konferenco KEKS

Prispevke lahko oddate do 9. junija.

Vabimo vas k prijavi prispevkov dobrih praks, s katerimi sistematično evalvirate in krepite kakovost v VIZ. Prispevke s področja učenja in poučevanja, klime in kulture, vodenja, profesionalnega razvoja zaposlenih in sodelovanja z deležniki lahko prijavite na spletni strani konference Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS do 9. junija 2015.

Prijava prispevka je možna na naslednji povezavi: KONFERENCA KEKS

Zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobaževalnega sistema (VIZ). Razprava o elementih sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je zopet aktualna, zato na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  želimo omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih praks, ki nastajajo v slovenski VIZ.

Z vprašanjem kakovosti se bomo tako soočali in iskali odgovore nanj na nacionalni konferenci o krepitvi in evalvaciji kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS, ki bo potekala 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Konferenca je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje. Potekala bo v soorganizaciji enote Eurydice Slovenija, MIZŠ, ZRSŠ, Pedagoškega inštituta in CMEPIUS. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoja strokovna znanja in izmenjali dobre prakse s kolegi.

Pedagoški inštitut v letu 2015 praznuje

Pedagoški inštitut, najstarejša znanstveno-raziskovalna institucija na področju izobraževanja, v letu 2015 praznuje 50-letnico svojega delovanja. Ob tej pomembni obletnici bomo čez celo leto 2015 organizirali različne dogodke. Vabimo vas, da na naši FB strani, spletni strani ali na spletni strani Novičnika PI spremljate novice o prihajajočih dogodkih in se nam pridružite. Vsi dogodki, ki jih bomo v tem letu organizirali, potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Pedagoški inštitut pridobil koordinatorstvo mednarodne raziskovalne mreže WERA

Leta 2014 smo uspešno pridobili koordinatorstvo mednarodne raziskovalne mreže WERA – IRN (World Education Research Association – International Research Network), ki se bo na globalnem nivoju ukvarjala s tematiko mednarodnih raziskav znanja učencev, v katerih Slovenija sodeluje in jih zanjo izvaja Pedagoški inštitut. Gre za naslednje raziskave: OECD PISA, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA ICCS, IEA ICILS, EC ETLS.

Raziskovalna mreža temelji na strukturi Centra za uporabno epistemologijo (Pedagoški inštitut) in se ukvarja s tematikami, ki se v okviru omenjenega centra razvijajo. Struktura mreže pravzaprav sintetizira dve vsebinski področji:

  • teorije znanja in mednarodne raziskave znanja;
  • oblikovanje politik na področju edukacije (kurikularne politike, edukacijske politike).

Osrednji namen raziskovalne mreže je promocija sistematične uporabe podatkovnih baz mednarodnih raziskav znanja za nacionalno oblikovanje na podatkih temelječih politik (možnosti in omejenosti).

Teoretični fokus: teoretska konceptualizacija povezave med (uporabno) epistemologijo in mednarodnimi raziskavami znanja.

Praktični fokus: raziskovanje “vplivov” mednarodnih raziskav znanja na nacionalno oblikovanje politik v različnih edukacijskih sistemih ter priprava metodoloških usmeritev za oblikovanje politik pri uporabi podatkov mednarodnih raziskav znanja.

Raziskovalni problem: zelo pogosto so lestvice dosežkov glavni ali celo edini vir za politične odločitve, brez upoštevanja lokalnega in globalnega konteksta. Zaradi omenjenega želimo vzpostaviti metodološki pristop uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja in sekundarnih analiz, kot vir političnih odločitev pri oblikovanju politik, na podatkih temelječ pristop.

Raziskovalni vprašanji:

  1. Katere so trenutno obstoječe prakse uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja za oblikovanje politik?
  2. Katere so najboljše strategije in prakse uporabe podatkov mednarodnih raziskav znanja za nacionalno oblikovanje politik – glede na raznolikost edukacijskih sistemov?

V letu 2014 skupina pripravlja t. im. State of the art report, ki bo sintetiziral znanja na tem področju. Več o mednarodni raziskovalni mreži si lahko preberete na spletni strani WERA IRN: ILSA-PM ali na LinkedIn skupini International Large-scale Assessments in Policy Making

dr. Eva Klemenčič, koordinatorka mednarodne mreže

Članstvo Slovenije v novi delovni skupini IEA

Organizacija IEA je ustanovila novo Delovno skupino za komunikacijsko strategijo IEA (Communication Task Force Group). Med 5 člani je tudi predstavnica Slovenije.

Člani nove skupine so:

  • Hallvard Thorsen – Chair (Norveška)
  • Eva Klemenčič (Slovenija)
  • Tia Linda Zuze (Južnoafriška republika)
  • Victoria White (Velika Britanija)
  • Debra Silimeo (Združene države Amerike )

Dr. Evi Klemenčič, naši sodelavki in predstavnici Slovenije v Generalni skupščini IEA, čestitamo za imenovanje in celotni skupini želimo uspešno delo!